ΣΚΑΦΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ και ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΒΑΡΚΕΣ, ΤΑΧΥΠΛΟΑ, YACHT και ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΟΣ

    Language :


Όροι χρήσης


Γενικοί Όροι Χρήσης www.e-skafos.gr

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο www.e-skafos.gr
της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Σαπουντζής Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ», που εδρεύει στην Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας, οδός Λειβαρά 2.
Το e-skafos.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των σελίδων μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του  e-skafos.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Όροι τυχόν χρήστη που αντιβαίνουν στους παρόντες ή αποκλίνουν από αυτούς δεν θεωρούνται έγκυροι.

Άρθρο 1 Γενική περιγραφή

1.     Το  e-skafos.gr παρέχει σε  νομικά και φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «χρήστες») τη δυνατότητα αφενός να καταχωρούν αγγελίες για πώληση σκαφών αναψυχής δωρεάν ή έναντι εισφοράς (λειτουργία καταχώρισης αγγελιών) σε διατηρούμενες από αυτό βάσεις δεδομένων και αφετέρου να αναζητούν δωρεάν σκάφη αναψυχής μέσω των καταχωρημένων σε αυτό αγγελιών.

2.     Το  e-skafos.gr προωθεί τις αγγελίες των χρηστών με διάφορους τρόπους, ιδιαίτερα με την καταχώρισή τους και σε άλλους δικτυακούς τόπους, όπως και με την προώθησή τους μέσω σχετικής επισήμανσης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες συμφωνούν δια του παρόντος να μεταφράζονται για τον σκοπό αυτό οι αγγελίες τους ώστε να δημοσιεύονται και σε ξένους δικτυακούς τόπους.

3.     Το  e-skafos.gr παρέχει μόνο τα τεχνικά μέσα, υπό μορφή βάσεων δεδομένων, μέσω των οποίων διαβιβάζονται πληροφορίες (αγγελίες) χωρίς να επηρεάζει με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο των αγγελιών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, τα σκάφη των αγγελιών δεν προσφέρονται προς πώληση από το ίδιο το  e-skafos.gr.

4.     Το  e-skafos.gr δεν εμπλέκεται στη σχέση μεταξύ του πωλητή και του ενδιαφερόμενου για αγορά ή αγοραστή, ούτε με την ιδιότητα του μεσίτη/μεσολαβητή ούτε ως συμβαλλόμενος ή αντιπρόσωπος τυχόν συμβαλλόμενου.

5.     Τυχόν συμφωνίες που προκύπτουν ως συνέπεια αγγελίας που έχει καταχωρηθεί στο  e-skafos.gr συνάπτονται και εφαρμόζονται χωρίς τη συμμετοχή του.

Άρθρο 2 Αντικείμενο της σύμβασης

1.     Βάσει των παρόντων Όρων, η παροχή του  e-skafos.gr συνίσταται στην εξασφάλιση διεπαφής εισαγωγής στοιχείων για την καταχώριση αγγελιών για σκάφη αναψυχής, στην ενεργοποίηση των αγγελιών που καταχωρούνται μέσω της συγκεκριμένης διεπαφής στις βάσεις δεδομένων του και στην διασφάλιση ότι οι αγγελίες στις βάσεις δεδομένων του μπορούν να είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου για το χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί με τον χρήστη.

2.     Η αξίωση χρήσης του  e-skafos.gr τελεί υπό τον περιορισμού του τεχνικώς δυνατού, με βάσει τις υφιστάμενες δυνατότητες της τεχνολογίας.

3.     Το  e-skafos.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει ή αναστέλλει προσωρινά τις δυνατότητες καταχώρισης και αναζήτησης αγγελιών, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους ορίων χωρητικότητας, ασφάλειας και ακεραιότητας των διακομιστών του ή προκειμένου να προβεί σε τεχνικές παρεμβάσεις και εφόσον αυτό εξυπηρετεί την προσήκουσα ή βελτιωμένη παροχή των συμβατικών υπηρεσιών του (εργασίες συντήρησης). Στην προκειμένη περίπτωση, το  e-skafos.gr λαμβάνει υπόψη τα έννομα συμφέροντα όλων των χρηστών, ενημερώνοντας τους πριν από τη λήψη των ανωτέρω μέτρων.

4.     Συγκεκριμένα, οι τεχνικοί λόγοι μπορεί να σημαίνουν ότι δεν είναι δυνατή ή ότι είναι μόνο μερικώς δυνατή η καταχώρηση νέων αγγελιών καθώς και η αναζήτηση ενεργοποιημένων αγγελιών ( περίπτωση απρόβλεπτων αστοχιών του συστήματος).

5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα άρθρα 12 και 13 των παρόντων Όρων Χρήσης  ισχύουν ως έχουν.

Άρθρο 3 Καταχώριση και παράταση δημοσίευσης αγγελιών δωρεάν ή έναντι εισφοράς

1.     Ο χρήστης που επιθυμεί να καταχωρίσει μία αγγελία στο e-skafos.gr πρέπει διαμέσου τις σελίδας http://www.e-skafos.gr/register.php να καταχωρήσει τα στοιχεία του, να επιλέξει username (ελέγχοντας την διαθεσιμότητα) και  password.  Έχοντας πλέον λογαριασμό διαμέσου τις σελίδας http://www.e-skafos.gr/login.php κάνει login και διαχειρίζεται το λογαριασμό του. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός δεν είναι μεταβιβάσιμα και πρέπει να χρησιμοποιούνται από έναν χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να εξασφαλίσει ότι το username και password θα παραμείνουν απόρρητα. Ο  χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες οι οποίες διενεργούνται με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού του, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της δικής του ή οποιασδήποτε άλλης πιστωτικής κάρτας. Πρέπει να ειδοποιήσετε το e-skafos.gr αμέσως εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας.

2.     Κάθε χρήστης μπορεί να καταχωρεί απεριόριστο αριθμό αγγελιών στις βάσεις δεδομένων του  e-skafos.gr. Ο χρήστης οφείλει να δηλώνει την τυχόν εμπορική του ιδιότητα αναγράφοντας την επωνυμία και την έδρα του στη διεπαφή εισαγωγής στοιχείων.

3.     Η καταχώριση αγγελιών στις βάσεις δεδομένων του  e-skafos.gr, καθώς και η παράταση της περιόδου δημοσίευσής τους  θα γίνονται έναντι του τιμήματος και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον καταχωρημένο στο e-skafos.gr τιμοκατάλογο. Η περίοδος δημοσίευσης μιας αγγελίας μπορεί να παρατείνεται όσο συχνά επιθυμεί ο συμμετέχων.

4.     Στον υπολογισμό της περιόδου δημοσίευσης δεν περιλαμβάνεται η ημέρα κατά την οποία γίνεται η καταχώριση ή η παράταση.  Με την παρέλευση και της τελευταίας ημέρας της εν λόγω περιόδου, η αγγελία απενεργοποιείται αυτομάτως από τη βάση δεδομένων του  e-skafos.gr

5.     Οι Γενικοί Όροι Χρήσης και ο τιμοκατάλογος του  e-skafos.gr, όπως ισχύουν κάθε φορά κατά τη στιγμή της καταχώρισης ή παράτασης της αγγελίας, διέπουν τόσο το περιεχόμενο της συμφωνίας όσο και την τιμή της αγγελίας.

6.     Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσίευσης, η αγγελία μπορεί να τροποποιηθεί όσο συχνά επιθυμεί ο χρήστης. Οι τροποποιήσεις γίνονται δωρεάν και μπορεί να τις κάνει ο ίδιος ο χρήστης, δηλώνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό αριθμό που ο ίδιος έχει ορίσει κατά την εγγραφή του στο e-skafos.gr.

7.     Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει μια αγγελία. Εφόσον η αγγελία διαγραφεί από τον χρήστη, δεν γίνεται καμία επιστροφή του τιμήματος που έχει ήδη καταβληθεί.

Άρθρο 4 Σύναψη της συμφωνίας, χρόνος και τρόπος καταβολής τιμήματος

1.     Η διαβίβαση από τον χρήστη των στοιχείων προς καταχώριση στις βάσεις δεδομένων και ταυτόχρονα των προσωπικών του στοιχείων ισοδυναμεί με προσφορά σύναψης συμφωνίας χρήσης και δηλώνει ρητά την συγκατάθεση του χρήστη για την άμεση εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών από το  e-skafos.gr

2.     Το e-skafos.gr αποδέχεται την προσφορά του χρήστη με την ενεργοποίηση  της αντίστοιχης αγγελίας.

3.     Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες.

4.     Η αμοιβή για την καταχώριση αγγελιών στις βάσεις δεδομένων είναι πληρωτέα προκαταβολικά, δηλαδή πριν από την καταχώριση της αγγελίας στη βάση δεδομένων.   Προς τον σκοπό αυτό αρκεί η έγκαιρη εκχώρηση δικαιώματος χρέωσης μέσω της παροχής στοιχείων πιστωτικής κάρτας ή  η έγκαιρης άμεσης χρέωσης.

5.      Εάν η είσπραξη της αμοιβής δεν καταστεί δυνατή για λόγους που είναι γενικοί ή αφορούν τον χρήστη, ο χρήστης υποχρεούται επιπλέον να ανορθώσει οποιαδήποτε ζημία/ πρόσθετη επιβάρυνση που θα υποστεί το   e-skafos.gr

Άρθρο 5 Διαγραφή αγγελιών, απαγόρευση πρόσβασης και λοιπά μέτρα

1.     Το  e-skafos.gr δύναται να λάβει τα ακόλουθα μέτρα εφόσον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει κείμενες νομικές διατάξεις, δικαιώματα τρίτων ή τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, ή εφόσον το  e-skafos.gr έχει τυχόν άλλο έννομο συμφέρον (ιδιαίτερα σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής):

o      Διαγραφή αγγελιών ή άλλων περιεχομένων που έχουν καταχωρηθεί

o      Αποστολή προειδοποιήσεων στους χρήστες

o      Περιορισμός της χρήσης του δικτυακού τόπου του  e-skafos.gr

o      Απαγόρευση πρόσβασης  για ορισμένο χρονικό διάστημα

o      Ολική και οριστική απαγόρευση πρόσβασης

Για την επιβολή των ανωτέρω μέτρων, το  e-skafos.gr λαμβάνει υπόψη τα έννομα συμφέροντα του θιγόμενου χρήστη, ειδικά εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο χρήστης δεν ευθύνεται για την παραβίαση.

2.     Το  e-skafos.gr δύναται να διαγράφει αγγελίες εάν, λόγω του περιεχομένου ή της διάταξής τους  παραβιάζουν τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης  ή  κείμενες νομικές διατάξεις ή προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που το  e-skafos.gr διαγράψει τυχόν αγγελία, ο χρήστης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλλει  το τίμημα για τη συγκεκριμένη αγγελία.

3.     Το  e-skafos.gr δύναται να αποκλείσει  οριστικά και αμετάκλητα έναν χρήστη από τον δικτυακό τόπο του, εάν αυτός έχει επανειλημμένα ή κάτω από ιδιαίτερα επιβαρυντικές περιστάσεις  παραβιάσει τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή εάν συντρέχει άλλη σοβαρή αιτία.

Άρθρο 6 Τροποποίηση τιμών/ Αλλαγές ή τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους Χρήσης του προσβάσιμου χώρου

Οι αλλαγές των τιμών αναγγέλλονται μέσω της τροποποίησης του τιμοκαταλόγου, η πρόσβαση στον οποίο γίνεται μέσω του Διαδικτύου, όπου και δηλώνεται η ημερομηνία της τροποποίησης. Η γνωστοποίηση των αλλαγών ή τροποποιήσεων των Γενικών Όρων Χρήσης γίνεται μέσω σχετικής αναγγελίας στις σελίδες του  e-skafos.gr, όπου και δηλώνεται η ημερομηνία της αλλαγής ή τροποποίησης. Η νέα τιμή για αγγελίες και οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι Χρήσης του e-skafos.gr ισχύουν για τις αγγελίες που  είτε καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του είτε παρατείνεται η καταχώρισή τους από την ημέρα της εκάστοτε τροποποίησης.

Άρθρο 7 Απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάταξη των αγγελιών

1. Ο χρήστης υποχρεούται να καταχωρεί ένα σκάφος μόνο στην ενότητα που προβλέπεται για τον συγκεκριμένο τύπο σκάφους. Αποδεκτές γίνονται μόνο οι αγγελίες που αποσκοπούν στην πώληση σκαφών.

Ως μη αποδεκτές θεωρούνται οι αγγελίες που προβάλλουν τα ακόλουθα:

o      Σύναψη συμφωνιών αγοράς για σκάφη ή συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν σκάφη

o      Πρόθεση αγοράς σκαφών αντικειμένων οποιουδήποτε είδους

o      Πώληση ή προώθηση λογισμικού

o      Οι χρήστες οφείλουν να παρέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη αναψυχής ως προς την πραγματική και νομική τους κατάσταση.  Σε περίπτωση καταχώρισης λανθασμένων πληροφοριών από αβλεψία, οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να προβούν στην άμεση διόρθωση τους.

2.      Για κάθε σκάφος είναι δυνατή η καταχώριση μίας μόνο αγγελίας. Επίσης σε κάθε αγγελία μπορεί να διαφημίζεται μόνο ένα σκάφος.

3.     Η προσφορά μέσω των καταχωρημένων αγγελιών σκαφών αναψυχής προς πώληση θα πρέπει να είναι ειλικρινής και πραγματική. Ειδικότερα οι χρήστες  πρέπει να είναι σε θέση να συνάψουν άμεσα  συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας για το προσφερόμενο σκάφος   και να παραδώσουν αυτό στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επισκέπτη του δικτυακού τόπου του  e-skafos.gr έναντι του τιμήματος που αναφέρεται στην αγγελία.

4.     Οι χρήστες επιπλέον έχουν την υποχρέωση να διευκρινίζουν εάν στο τίμημα συμπεριλαμβάνεται ο φόρος και τυχόν έξοδα αποστολής/ μεταφοράς.

5.     Οι αγγελίες μπορούν να συνοδεύονται από φωτογραφίες. Η καταχώριση όμως φωτογραφιών δεν θα πρέπει να θίγει δικαιώματα τρίτων, όπως ιδίως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές και πρέπει να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση του σκάφους της αγγελίας.

6.     Οι χρήστες που προβαίνουν στην καταχώριση αγγελιών υποχρεούνται επιπλέον να παρέχουν επαρκή στοιχεία που καθιστούν δυνατή την επικοινωνία των τυχόν ενδιαφερομένων επισκεπτών του e-skafos.gr με αυτούς.

Άρθρο 8 Απαγορευμένες ενέργειες/ περιεχόμενα αγγελιών.

1.     Η αγγελία δεν πρέπει να παραβιάζει κείμενες νομικές διατάξεις ούτε και να προσβάλει τα χρηστά ήθη με τη διατύπωση, το περιεχόμενο, τη διάταξη του οπτικού υλικού και τον επιδιωκόμενο στόχο της. Ιδίως απαγορεύεται η δημοσίευση άσεμνου, υβριστικού, απειλητικού, δυσφημιστικού, παραπλανητικού ή παράνομου υλικού ή υλικού που καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

2.     Απαγορεύεται η πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

3.     Απαγορεύεται η μίμηση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή η ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή οποιαδήποτε παραπλανητική δήλωση αναφορικά με την σχέση ή/ και συνεργασία του χρήση με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4.     Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά, ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

5.     Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης  ή για την εγκατάσταση ή προώθηση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.

6.     Απαγορεύεται η παρεμβολή ή παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του  e-skafos.gr με οποιονδήποτε τρόπο.

7.     Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/ επισκεπτών.

8.     Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται στις αγγελίες οι λεγόμενες υπηρεσίες hotlines (υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας), οι οποίες, όταν χρησιμοποιούνται, έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες χρεώσεις για τους καλούντες. Τηλεφωνικοί αριθμοί που ξεκινούν από 901 δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικότερα απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια, που αντίκειται στις κείμενες νομικές διατάξεις, στους παρόντες Γενικούς όρους και η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο e-skafos.gr, σε οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο.

Άρθρο 9 Ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών

1.     Υπεύθυνος για το περιεχόμενο μιας αγγελίας είναι μόνο ο χρήστης που την έχει καταχωρίσει. Ειδικότερα τα περιεχόμενα του e-skafos.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι». Το  e-skafos.gr, δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, ενημερότητα, μη παραποίηση, εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Επίσης το  e-skafos.gr δεν εγγυάται ότι αυτός ο δικτυακός τόπος θα είναι χωρίς σφάλματα, χωρίς ψηφιακούς ιούς  ή άλλα επιζήμια συστατικά.

2.     Το  e-skafos.gr αναλαμβάνει τη συλλογή και μετάδοση των πληροφοριών που παρέχονται από  τους χρήστες μέσω της λειτουργίας καταχώρισης αγγελιών χωρίς να παρεμβαίνει ή να τροποποιεί τις πληροφορίες αυτές. Ειδικότερα  το  e-skafos.gr λόγω του τεράστιου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών και της συμμετοχής τρίτων προσώπων δεν έχει αντικειμενικά την δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και συνεπώς  δεν εξετάζει ούτε εγγυάται για  την ορθότητα και την πληρότητα των αγγελιών.

3.     Το   e-skafos.gr δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για τη συμμόρφωση των αγγελιών με κείμενες νομικές διατάξεις.

4.     Το   e-skafos.gr συγκεκριμένα αποκλείει οποιαδήποτε εγγύηση και ευθύνη που μπορεί να προκύψει από το γεγονός ότι συμφωνίες πώλησης που ξεκίνησαν ή συνάφθηκαν βάσει αγγελιών του  δεν δύνανται να εκτελεστούν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ορισμένης χώρας, ή καταλήγουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε νομικές ή οικονομικές ζημίες για έναν ή αμφότερους τους συμβαλλόμενους σε σύμβαση πώλησης.

Άρθρο 10 Αποζημίωση

1.     Ο χρήστης είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία υποστεί το  e-skafos.gr ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, η οποία τυχόν θα προκύψει από και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

2.      Ο χρήστης απαλλάσσει το  e-skafos.gr από κάθε αξίωση προβαλλόμενη από τρίτους έναντι του  e-skafos.gr για προσβολή των δικαιωμάτων τους ως αποτέλεσμα της αγγελίας του χρήστη ή οποιαδήποτε άλλης χρήσης του δικτυακού τόπου του  e-skafos.gr από τον χρήστη. Ο χρήστης αναλαμβάνει να αποκαταστήσει ό ίδιος τις ζημίες αυτές,  καθώς και να καταβάλει οποιαδήποτε έξοδα που απαιτούνται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του  e-skafos.gr συμπεριλαμβανομένων των τυχόν νομικών και δικαστικών εξόδων. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση και στο βαθμό στον οποίο ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος για την καταπάτηση των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Άρθρο 11 Ενημέρωση της βάσης δεδομένων και διαγραφή αγγελιών

Θέλοντας να προσφέρει ένα εργαλείο αναζήτησης σκαφών αναψυχής λειτουργικό και αξιόπιστο, το  e-skafos.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να διαγράφουν τις αγγελίες τους μόλις το αντίστοιχο όχημα έχει πουληθεί ή αποσύρεται για άλλους λόγους.

Άρθρο 12 Λειτουργία Αναζήτησης και  ακεραιότητα του συστήματος

1.     Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν οχήματα στις βάσεις δεδομένων του  e-skafos.gr χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα εργαλεία αναζήτησης που παρέχει το  e-skafos.gr. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση οχημάτων με μέσα που παρακάμπτουν τα συγκεκριμένα εργαλεία αναζήτησης, και ειδικότερα με τη χρήση λογισμικού αναζήτησης για πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του  e-skafos.gr.

2.     Οι ενέργειες που στοχεύουν στο να καταστήσουν τον δικτυακό τόπο  του e-skafos.gr δυσλειτουργικό ή περίπλοκο στη χρήση του απαγορεύονται ρητά. Ο χρήστης δεν πρέπει να προβαίνει σε πράξεις που ενδέχεται να επιφέρουν υπερβολική επιβάρυνση της υποδομής του e-skafos.gr ή που δεν θα ανέμεναν οι χρήστες του υπό φυσιολογικές συνθήκες. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αποκλείουν την πρόσβαση, να ξαναγράφουν ή να τροποποιούν περιεχόμενα του  e-skafos.gr ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη διαταραχή μέσω παρεμβολής τους στον δικτυακό τόπο του  e-skafos.gr

Άρθρο 13

1.      Σε περίπτωση που το e-skafos.gr για λόγους που αφορούν το ίδιο δεν προβεί σε έγκαιρη ή προβεί σε πλημμελή καταχώριση των αγγελιών, το  e-skafos.gr έχει κατ’ αρχήν μόνο την υποχρέωση της επακόλουθης και προσήκουσας εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παράτασης της χρονικής περιόδου καταχώρισης για την αγγελία που έχει καταχωρηθεί  από τον χρήστη, για τόσο χρονικό διάστημα όσο καλύπτεται από το καταβληθέν τίμημα.

2.      Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, το e-skafos.gr απαλλάσσεται από την υποχρέωση λειτουργίας. Ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο γεγονός, όπως και κάθε γεγονός του οποίου οι συνέπειες επί της εφαρμογής της συμφωνίας δεν είναι ευθύνη κανενός εκ των συμβαλλομένων. Στα γεγονότα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά τα επίσημα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές, η αστοχία των επικοινωνιακών δικτύων και των θυρών άλλων παρόχων, οι διαταραχές σε επίπεδο φορέων εκμετάλλευσης δικτύων και λοιπές δυσλειτουργίες, καθώς και σε περίπτωση που οι εν λόγω περιστάσεις αφορούν υπεργολάβους, επιμέρους προμηθευτές, υπεργολάβους αυτών, ή φορείς εκμετάλλευσης επεξεργαστών υποκομβικών δεδομένων. Καμία αξίωση δεν μπορεί να προκύψει για τους συμμετέχοντες ως αποτέλεσμα αστοχίας για την οποία δεν ευθύνεται το e-skafos.gr .

Άρθρο 14 Περιορισμός ευθύνης

1.     Το e-skafos.gr ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται σε χρήστες  ή τρίτους μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας του ιδίου, στελέχών του ή προστηθέντων του.

2.     Το e-skafos.gr ευθύνεται προς αποκατάσταση των ζημιών που προκύπτουν από ενδεχόμενη παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας του ιδίου, στελεχών του, ή προστηθέντων του. Στην περίπτωση αυτή η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του παρόντος ισχύει όπως έχει.

Άρθρο 15 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρήσης

Όλα τα δεδομένα, πληροφορίες, εταιρικά σήματα, κείμενα, προγράμματα λογισμικού και εικόνες από αγγελίες που καταχωρούνται στον δικτυακό τόπο του  e-skafos.gr προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η τροποποίηση, περαιτέρω επεξεργασία και χρήση από τρίτους σε μέσα οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπεται. Τα δικαιώματα του εκάστοτε χρήστη παραμένουν ανέπαφα και μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα τα δικά του δεδομένα και πληροφορίες.

Άρθρο 16 Τόπος λειτουργίας, εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, αρμόδια δικαστήρια

Η συμφωνία για τη χρήση του δικτυακού τόπου και των βάσεων δεδομένων του  e-skafos.gr συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης διέπεται, στην εφαρμογή και ερμηνεία της,  αποκλειστικά από τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.  Αρμόδια για την επίλυση οποιωνδήποτε νομικών διαφορών ενδέχεται να προκύψουν από ή λόγω της χρήσης των βάσεων δεδομένων του  e-skafos.gr είναι αποκλειστικά τα αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια της Χαλκίδας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο χρήστης έχει μεταφέρει την έδρα του στο εξωτερικό μετά τη σύναψη της συμφωνίας, ή δεν εμπίπτει με κανέναν τρόπο στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 17 Ακυρότητα επιμέρους διατάξεων/ κενά της ρυθμίσεως

Η ενδεχόμενη ακυρότητα μιας επιμέρους διάταξης των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης  δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων.  Στην θέση άκυρων διατάξεων, όπως επίσης και σε περίπτωση οποιουδήποτε ρυθμιστικού κενού των παρόντων όρων εφαρμόζονται ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας που προσιδιάζουν στην παρούσα σύμβαση και προσεγγίζουν από άποψη οικονομικού αποτελέσματος τις άκυρες διατάξεις και το πνεύμα των παρόντων Γενικών Όρων